پرستاری در آلمان

مدارک زبان آلمانی در آوسبیلدونگ پرستاریبر حسب ایالتی که برای کار در آن می‌خواهید اقدام کنید باید سطح زبانی B1 یا B2 در چهارچوب مرجع اروپایی را داشته باشید.باید از سلامت کامل برخوردار باشیدباید از سوی یک پزشک آلمانی صلاحیت و سلامت شما از نظر جسمی و روحی برای کار در حوزه پرستاری مورد تایید… ادامه خواندن پرستاری در آلمان